• Družina ...

    Venkovní prolézačky pro malé, menší, nejmenší ...

  • Družina ...

    Rádi si hrajeme ...

  • Družina ...

    Na prvním stupni trávíme čas i v družině ...

autor: administrator | datum: 09.09.2016

Řád školní družiny

1. Do školní družiny se přijímají žáci 1. – 4. ročníku. O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel koly. Žáka přihlašuje k docházce do ŠD písemně zákonný zástupce. Případné vyloučení ze ŠD bude projednáno s vedením školy za přítomnosti rodičů dítěte a vychovatelky.
Umístění dítěte v ŠD není nárokové.

2. Provoz školní družiny je od 5,45 hod. v ŠD vila. Děti přijímá službu konající vychovatelka, která ručí za odvedení do budovy školy. Tato vychovatelka má dozor v šatně do začátku vyučovací hodiny.

3. Děti odcházejí ze školní družiny buď v doprovodu rodičů, nebo samy, jestliže to rodiče písemně potvrdí. Na telefonní vyžádání nelze dítě ze školní družiny uvolnit. Provoz školní družiny končí v 16,30 hod.

4. Jestliže si rodiče nevyzvednou dítě do 16,30 hod. a nepodají zprávu o svém zpoždění, bude vychovatelka nucena požádat o pomoc policii.

5. V době vedlejších prázdnin je ŠD otevřena, pokud počet přihlášených žáků není nižší než osm. O vánočních, jarních a letních prázdninách bude v provozu sběrná školní družina, kterou určuje Magistrát města Děčína.

6. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Družina koordinuje svou činnost tak, že umožňuje žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

7. Rodiče předávají a přebírají děti u vchodu do ŠD od vychovatelky. Vstup rodičů do šaten z hygienických a provozních důvodů není žádoucí.

8. Po vyučování převezmou vychovatelky od učitelek děti do jednotlivých oddělení a dále za ně odpovídají během oběda a dalších činností v ŠD.

9. Zjistí-li vychovatelka příznaky onemocnění žáka, uvědomí o tom ihned zákonné zástupce, podle potřeby též lékaře.

10. Dítě nenosí do ŠD předměty, které by mohly ohrozit zdraví nebo život jeho spolužáků. Také nenosí věci drahé a takové, které by se mu mohly ztratit nebo poškodit

11. Veškeré ztráty a nálezy hlásí dítě vychovatelce.

12. Za uzamčení školní družiny zodpovídá vychovatelka, po úklidu uklízečka.

13. Platbu na neinvestiční náklady ŠD činí 200,- Kč měsíčně a rodiče jsou povinni tuto platbu uhradit do 30. dne na měsíc následující.

V Děčíně 1.9.2016

Eva Nepomucká vedoucí vychovatelka Mgr. Jaroslav Skála ředitel školy