Řád jídelny

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Řád školní jídelny

Zásady provozu:
- provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších změn a předpisů
- jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin
- strávník má nárok na oběd jen pokud má na kontě finanční obnos, který plně pokryje cenu obědu

Výdejní doba: 11:00 -14:00 hod.
- pro oběd žáků a zaměstnanců 11:40 -14:00 hod.
- pro oběd cizích strávníků - odběr do jídlonosičů 10:45 -11:00 hod.

Přihlášky stravování:
- podávají se denně osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na čísle 775 872 261 od 10:00 hod do 15:00 hod. anebo na www.strava.cz do 14:00 hod na následující den
- strávník si zakoupí na odběr obědu digitální Děčínskou kartu v hodnotě 89,-- Kč

Odhlášky ze stravování:
- na přechodnou dobu se provádí v kanceláři školní jídelny osobně nebo telefonicky
na čísle 775 872 261 a nebo na www.strava.cz do 14:00 na následující den
- každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 14:00 hod.
- neodhlášený a neodebraný oběd je ve škole nepřítomnému strávníku účtován v plné výši
- odhlásit oběd je nutné den před jeho odběrem

Stav konta:
- každý strávník může zjistit denně v kanceláři školní jídelny v pracovní dny
od 7:00 hod. do 14:30hod a nebo na www.strava.cz

Vyúčtování stravného :
- bude provedeno na konci školního roku ve stavu k 30. 06.  a přeplatky budou zaslány na účet majitele do 15. 07.

V době prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna:
- v těchto dnech je každý strávník automaticky odhlášen

- o termínech budou strávníci s předstihem informováni


     Současné ceny oběda jsou pro věkové skupiny strávníků (dle vyhlášky 107 /2005 z 25. 02. 2005)
Paušální poplatek za stravné činí pro - 1.stupeň 5-10 let 450,--Kč( cena 1 obědu 23,-- Kč); paušální poplatek za stravné činí pro 2.stupeň – 11-14 let 500,--Kč ( cena 1 obědu 25,-- Kč); 3. Stupeň 15-18 let 550,--Kč ( cena 1 obědu 28,--Kč); cizí strávníci - 70,- Kč za oběd.
     Stravné je možné platit přímo v bance složenkou, bankovním převodem na číslo účtu školy K.B. 105364310 / 0100 a s přiděleným variabilním symbolem nebo přes platební terminál přímo ve školní jídelně. Placení stravného trvalým příkazem k úhradě je nutno zadat tak, aby splatnost tohoto příkazu byla do 25. dne předchozího měsíce. V případě zaplacení stravného složenkou je nutno tento doklad o zaplacení předložit vedoucí jídelny pro příslušný měsíc ve školní jídelně školy.
Případné dotazy telefonujte na číslo školy 775 872 261: Romana Horáková – vedoucí Šj.
Likvidace odpadu:
- odpad potravin, který vznikne při nedojedených nebo neodebraných obědech
strávníků školy, se likviduje podle hygienických předpisů v kontejnerech k tomu určených.


V Děčíně dne: 01. 04. 2022

Mgr. Jaroslav Skála - ředitel školy

Romana Horáková – vedoucí jídelny