Řád jídelny

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Zásady provozu: 

- provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších změn a předpisů
- jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin
- strávník má nárok na oběd jen pokud má na kontě finanční obnos, který plně pokryje cenu obědu

Výdejní doba: 06:30 -15:00 hod.
- pro oběd žáků a zaměstnanců 11:40 -14:00 hod.
- pro oběd cizích strávníků - odběr do jídlonosičů 11:00 -11:30 hod. 

Přihlášky stravování:
- podávají se denně osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na čísle 775872261  od 10:00 hod do 15:30 hod. anebo na www.strava.cz do 14:00 hod na následující den
- strávník si vyzvedne na odběr obědu dig. kartu v hodnotě 38,-- Kč (kauce) nebo dig. čip v hodnotě 115,- Kč (kauce).  - karta nebo čip nahrazují stravenky a jsou nepřenosné pro jiné strávníky
- na základě jedinečného kódu karty nebo čipu nelze využít kartu nebo čip pro opakovaný odběr oběda

Odhlášky ze stravování: 

- na přechodnou dobu se provádí v kanceláři školní jídelny osobně nebo telefonicky
na čísle 775872261 a nebo na www.strava.cz do 14:00  na následující den
- každý pracovní den v době od 10:00 hod. do 14:00 hod.
- neodhlášený a neodebraný oběd je ve škole nepřítomnému strávníku účtován v plné výši
- odhlásit oběd je nutné den před jeho odběrem

Stav konta:
- každý strávník může zjistit denně v kanceláři školní jídelny v pracovní dny
od 10:00 hod. do 14:30hod a nebo na www.strava.cz

Vyúčtování stravného :

- bude pro vedeno v termínu konce školních roku, u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:
a/ převést zůstatek na vlastní konto
b/ vyzvednout zůstatek v hotovosti v dohodnutém termínu.
Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna:
- v těchto dnech je každý strávník automaticky odhlášen

- o termínech budou strávníci s předstihem informováni
Současné ceny oběda jsou pro věkové skupiny strávníků (dle vyhlášky 107 /2005 z 25. 02. 2005)
Paušální poplatek za stravné činí pro- 1.stupeň 400,--Kč( cena 1 obědu 20,-- Kč); paušální poplatek za stravné činí pro 2.stupeň 480,--Kč ( cena 1 obědu 22,-- Kč); dorost 530,--Kč ( cena 1 obědu 25,--Kč); cizí strávníci - 50,- Kč za oběd

Stravné je možné platit přímo v bance složenkou nebo bankovním převodem na číslo účtu školy K.B. 10536431/0100 a s přiděleným variabilním symbolem. Placení stravného trvalým příkazem k úhradě je nutno zadat tak, aby splatnost tohoto příkazu byla do 25. dne předchozího měsíce.
V případě zaplacení stravného složenkou je nutno tento doklad o zaplacení předložit vedoucí jídelny pro příslušný měsíc ve školní jídelně školy.
Případné dotazy telefonujte na číslo školy 775872261: Romana Horáková – vedoucí Šj.


Likvidace odpadu:

- odpad potravin, který vznikne při nedojedených nebo neodebraných obědech
strávníků školy, se likviduje podle hygienických předpisů v kontejnerech k tomu určených.
V Děčíně dne: 01. 09. 2016                                     

Mgr. Jaroslav Skála - ředitel školy

Romana Horáková – vedoucí jídelny