Informace k zápisu 2021

Zápis do 1. ročníku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče předškoláků,

stejně jako v minulém roce nám současná situace bohužel neumožňuje tradiční zápis dětí ve škole.

Termín zápisu je stanoven na celý měsíc duben tj. od 1.4.2021 do 30.4.2021  formou on-line bez návštěvy školy.

Zapisované děti:

-        děti, které do 31.8. 2021 dovrší šesti let

-       na žádost rodičů děti, které dovrší šestý rok věku do konce školního roku 2021/2022 (zde je nutné doporučení SPC nebo PPP)

Přijímané děti:

-       pouze děti ze spádových ulic Děčína a spádových obcí.

Zápis probíhá na on-line formuláři, který získáte na níže uvedeném odkazu nebo na webových stránkách školy www.zskamenicka.cz – odkaz k zápisu https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zskamenicka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4586

Elektronicky vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání musí zákonný zástupce vytisknout, podepsat a doručit škole v termínu do 30.4. 2021 (nejpozději v tento den musí být doručená):

1) poštou na adresu: Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 p.o., Kamenická 1145/50, Děčín, 405 02

2) osobně do schránky školy na rohu Kamenické a Brožíkovy ulice u služebního vchodu do školy – obálku označte nápisem ZÁPIS 2021

3) datovou schránkou

4) emailem s digitálně ověřeným podpisem

K žádosti o přijetí je nutno doložit:

  • rodný list dítěte (kopie, scan)
  • v případě žádosti o odklad: doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa
  • v případě, že z přihlášky nevyplývá, že dítě patří do spádu naší školy, doklad o bydlišti v dané lokalitě (př. kopie nájemní smlouvy nebo jiné potvrzení bydliště).

Pokud budete mít s přihláškou potíže, nepůjde Vám registrace, nebudete mít možnost žádost vytisknout, zavolejte. Rádi Vám pomůžeme:

každý pracovní den:

7.00-13.00 na tel.č. 412 526 498 – Mgr. Ivana Trčková, Mgr. Jaroslav Skála

7.00-16.00 na tel.č. 775 859 790 – Mgr. Jaroslav Skála

Vyhledávání

 Zápis online 2021

Odkaz na online zápis 2021