(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  1.A  (Vanick Brigita)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

J
(1A)

Prv
(1A)

Tv
(TV)

M
(1A)

J
(1A)

                 

 

t

 

 

M
(1A)

J
(1A)

Vv
(1A)

J
(1A)

M
(1A)

                 

 
S
t

 

 

J
(1A)

Prv
(1A)

M
(1A)

Hv
(1A)

J
(1A)

                 

 

t

 

 

J
(1A)

M
(1A)

Pc
(1A)

J
(1A)

J
(1A)

                 

 
P

 

 

J
(1A)

Tv
(TVm)

M
(1A)

J
(1A)

                   

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  1.B  (Hospdkov Radka)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

J
(1B)

Tv
(TV)

M
(1B)

J
(1B)

J
(1B)

                 

 

t

 

 

M
(1B)

J
(1B)

Pc
(1B)

Prv
(1B)

M
(1B)

                 

 
S
t

 

 

J
(1B)

M
(1B)

J
(1B)

Hv
(1B)

J
(1B)

                 

 

t

 

 

J
(1B)

J
(1B)

Vv
(1B)

M
(1B)

J
(1B)

                 

 
P

 

 

Tv
(TVVr)

Prv
(1B)

J
(1B)

M
(1B)

                   

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  2.A  (Jokov Esatiov Mirjeme)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

J
(2A)

Tv
(TVm)

M
(2A)

Prv
(2A)

J
(2A)

                 

 

t

 

 

J
(2A)

M
(2A)

Pc
(2A)

J
(2A)

                   

 
S
t

 

 

J
(2A)

M
(2A)

Tv
(TV)

Aj (AJ2N)
(2A)

                   

Aj (A2Pa)
(CHOD)

 

t

 

 

J
(2A)

M
(2A)

J
(2A)

Hv
(2A)

J
(2A)

                 

 
P

 

 

M
(2A)

J
(2A)

Prv
(2A)

J
(2A)

Vv
(2A)

                 

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  2.B  (Havelkov Jana)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

Tv
(TVm)

J
(2B)

M
(2B)

Prv
(2B)

J
(2B)

                 

 

t

 

 

J
(2B)

Tv
(TV)

M
(2B)

J
(2B)

                   

 
S
t

 

 

Aj (AJ2)
(2B)

J
(2B)

M
(2B)

J
(2B)

                   

Aj (AJ2N)
(CHOD)

 

t

 

 

J
(2B)

M
(2B)

Prv
(2B)

Pc
(2B)

J
(2B)

                 

 
P

 

 

J
(2B)

M
(2B)

Vv
(2B)

J
(2B)

Hv
(2B)

                 

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  2.C  (Vabroukov Nela)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

Aj (AJ2B)
(Klub)

Prv
(2.C)

J
(2.C)

M
(2.C)

J
(2.C)

                 

Aj (AJ2)
(2.C)

 

t

 

 

Tv
(TVm)

J
(2.C)

M
(2.C)

Hv
(2.C)

                   

 
S
t

 

 

J
(2.C)

M
(2.C)

Prv
(2.C)

J
(2.C)

                   

 

t

 

 

J
(2.C)

Tv
(TV)

M
(2.C)

J
(2.C)

J
(2.C)

                 

 
P

 

 

J
(2.C)

M
(2.C)

J
(2.C)

Vv

Pc
(2.C)

                 

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  3.A  (Lollokov Vlkov Jana)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

J
(3A)

M
(3A)

Tv
(TVm)

Prv
(3A)

Pc
(3A)

                 

 

t

 

 

Aj (AJ3N)
(CHOD)

J
(3A)

M
(3A)

J
(3A)

Hv
(3A)

                 

Aj (A3Pa)
(3A)

 
S
t

 

 

J
(3A)

M
(3A)

Vv
(3A)

Vv
(3A)

Aj (AJ3N)
(3A)

                 

Aj (A3Pa)
(7.A)

 

t

 

 

Prv
(3A)

J
(3A)

J
(3A)

M
(3A)

J
(3A)

                 

 
P

 

 

J
(3A)

Tv
(TV)

M
(3A)

Aj (AJ3N)
(3A)

J
(3A)

                 

Aj (A3Pa)
(7.C)

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  3.B  (Kapitankov Jitka)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

J
(3B)

M
(3B)

J
(3B)

Prv
(3B)

Tv
(TV)

                 

 

t

 

 

Aj (AJ3)
(CH)

J
(3B)

M
(3B)

Vv
(3B)

Vv
(3B)

                 

Aj (AJ3B)
(3B)

 
S
t

 

 

J
(3B)

M
(3B)

Pc
(3B)

J
(3B)

Aj (AJ3)
(3.C)

                 

Aj (AJ3B)
(3B)

 

t

 

 

Tv
(TVm)

J
(3B)

M
(3B)

Prv
(3B)

J
(3B)

                 

 
P

 

 

J
(3B)

M
(3B)

Hv
(3B)

Aj (AJ3)
(6.B)

J
(3B)

                 

Aj (AJ3B)
(3B)

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  3.C  (prov Elika)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

J
(3.C)

M
(3.C)

Prv
(3.C)

Tv
(TV)

J
(3.C)

                 

 

t

 

 

Aj (AJ3P)
(3.C)

J
(3.C)

M
(3.C)

J
(3.C)

Pc

                 

Aj (AJ3)
(CH)

 
S
t

 

 

J
(3.C)

M
(3.C)

Tv
(TVm)

Prv
(3.C)

Aj (AJ3P)
(7.C)

                 

Aj (AJ3)
(3.C)

 

t

 

 

J
(3.C)

M
(3.C)

J
(3.C)

Vv
(3.C)

Vv
(3.C)

                 

 
P

 

 

J
(3.C)

M
(3.C)

J
(3.C)

Aj (AJ3P)
(3.C)

Hv
(3.C)

                 

Aj (AJ3)
(6.B)

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  4.A  (Kuerov Ivana)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

J
(4A)

M
(4A)

Hv
(6.A)

Vla
(4A)

Aj (A4Pa)
(7.C)

                 

Aj (A4Be)
(4A)

 

t

 

 

J
(4A)

M
(4A)

Tv
(TVm)

Pr
(4A)

J
(4A)

                 

 
S
t

 

 

J
(4A)

Aj (A4Pa)
(4A)

M
(4A)

Vla
(4A)

Vv
(4A)

Vv
(4A)

               

Aj (A4Be)
(8.A)

 

t

 

 

Aj (A4Pa)
(7.C)

J
(4A)

M
(4A)

Pc
(4A)

J
(4A)

                 

Aj (A4Be)
(4A)

 
P

 

 

Tv
(TV)

J
(4A)

Pr
(4A)

J
(4A)

                   

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  4.B  (Gennertov Dana)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

J
(4B)

M
(4B)

Pr
(4B)

J
(4B)

Aj (A4Pr)
(4B)

                 

Aj (A4Pa)
(7.A)

 

t

 

 

Tv
(TV)

J
(4B)

M
(4B)

Hv
(6.A)

Vla
(4B)

                 

 
S
t

 

 

J
(4B)

Aj (A4Pr)
(Klub)

M
(4B)

Tv
(TVm)

Vv
(4B)

Vv
(4B)

               

Aj (A4Pa)
(4B)

 

t

 

 

Aj (A4Pr)
(4B)

J
(4B)

M
(4B)

Pr
(4B)

J
(4B)

                 

Aj (A4Pa)
(Inf2)

 
P

 

 

J
(4B)

Vla
(4B)

Pc
(4B)

J
(4B)

                   

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  4.C  (Hjkov Hana)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

J
(4.C)

M
(4.C)

Pc
(4.C)

Tv
(TVm)

Aj (A4Pr)
(4B)

                 

Aj (A4e)
(4.C)

 

t

 

 

J
(4.C)

J
(4.C)

Tv
(TV)

M
(4.C)

Vla
(4.C)

                 

 
S
t

 

 

M
(4.C)

Aj (A4Pr)
(Klub)

J
(4.C)

J
(4.C)

Pr
(4.C)

Hv
(6.A)

               

Aj (A4e)
(4.C)

 

t

 

 

Aj (A4Pr)
(4B)

J
(4.C)

M
(4.C)

Vv
(4.C)

Vv
(4.C)

                 

Aj (A4e)
(4.C)

 
P

 

 

J
(4.C)

J
(4.C)

Pr
(4.C)

Vla
(4.C)

                   

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  5.A  (Fialov Terezie)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

Hv
(5A)

J
(5A)

Inf (Dv)
(Inf1)

M
(5A)

Tv
(TVm)

                 

Inf (Chl)
(Inf2)

 

t

 

 

M
(5A)

Aj (A5Pa)
(Inf2)

J
(5A)

Pr
(5A)

Pc
(5A)

                 

Aj (AJ5B)
(5A)

 
S
t

 

 

J
(5A)

M
(5A)

Vla
(5A)

Tv
(TV)

Vv
(5A)

                 

 

t

 

 

M
(5A)

J
(5A)

Vla
(5A)

Aj (A5Pa)
(7.C)

J
(5A)

                 

Aj (AJ5B)
(5A)

 
P

 

 

Aj (A5Pa)
(5A)

J
(5A)

M
(5A)

J
(5A)

Kaj (KAJ) (7.B)

Kaj (KAJ) (7.B)

               

Spv (SPV) (TV)

Spv (SPV) (TV)

SZ (SBZ) (5C)

SZ (SBZ) (5C)

Aj (AJ5B)
(Inf1)

ZPp (ZPP) (Inf2)

ZPp (ZPP) (7.C)

(VV) (5A)

(VV) (5A)

   

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  5.B  (Stelkov Iva)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

J
(5B)

M
(5B)

Pr
(5B)

Pc
(5B)

J
(5B)

                 

 

t

 

 

M
(5B)

Aj (AJ5N)
(5B)

Inf (Dv)
(Inf2)

Tv
(TV)

J
(5B)

                 

Aj (AJ5)
(CHOD)

Inf (Chl)
(Inf1)

 
S
t

 

 

J
(5B)

M
(5B)

Vla
(5B)

Vv
(5B)

Hv
(5B)

                 

 

t

 

 

Tv
(TV)

J
(5B)

M
(5B)

Aj (AJ5N)
(CH)

J
(5B)

                 

Aj (AJ5)
(5B)

 
P

 

 

Aj (AJ5N)
(5B)

J
(5B)

M
(5B)

Vla
(5B)

LBP (LPP) (5B)

LBP (LPP) (5B)

               

Kaj (KAJ) (7.B)

Kaj (KAJ) (7.B)

Spv (SPV) (TV)

Spv (SPV) (TV)

Aj (AJ5)
(Klub)

SZ (SBZ) (5C)

SZ (SBZ) (5C)

ZPp (ZPP) (Inf2)

ZPp (ZPP) (7.C)

(VV) (5A)

(VV) (5A)

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  5.C  (pakov Veronika)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

Tv
(TV)

J
(5C)

M
(5C)

Pr
(5C)

J
(5C)

                 

 

t

 

 

J
(5C)

Aj (A5Po)
(Inf1)

M
(5C)

Pc
(5C)

Vla
(5C)

                 

Aj (AJ5H)
(5C)

 
S
t

 

 

J
(5C)

M
(5C)

Vla
(5C)

Vv
(5C)

J
(5C)

                 

 

t

 

 

J
(5C)

Tv
(TVm)

Inf (Dv)
(Inf1)

Aj (A5Po)
(5C)

M
(5C)

                 

Inf (Chl)
(Inf2)

Aj (AJ5H)
(CHOD)

 
P

 

 

Aj (A5Po)
(5C)

J
(5C)

M
(5C)

Hv
(HV)

LBP (LPP) (5B)

LBP (LPP) (5B)

               

Kaj (KAJ) (7.B)

Kaj (KAJ) (7.B)

SZ (SBZ) (5C)

SZ (SBZ) (5C)

Aj (AJ5H)
(P)

ZPp (ZPP) (Inf2)

ZPp (ZPP) (7.C)

(VV) (5A)

(VV) (5A)

   

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  6.A  (Zemanov Eva)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

M
(6.B)

Cj

Z
(4A)

Hv

 

(VV) (7.C)

(VV) (7.C)

VPV (VPV)
(P)

VPV (VPV)
(P)

         

Spv (SPVD) (TV)

Spv (SPVD) (TV)

Spv (SPV) (TVRi)

Spv (SPV) (TVRi)

Kaj (KAJ7) (6C)

Kaj (KAJ7) (6C)

PP (PP) (P)

PP (PP) (P)

   

 

t

 

 

Pp
(P)

Cj

M

Aj (A6Po)
(6C)

D
(8.B)

RoV

               

Aj (A6Be)
(8.A)

Aj (A6Ne)
(Inf2)

 
S
t

 

 

Cj

Z

Fy

Aj (A6Po)
(6.B)

Vv
(Klub)

Vv
(Klub)

               

Aj (A6Be)
(Klub)

Aj (A6Ne)
(9.B)

 

t

 

 

Pp
(P)

M
(P)

Tv (TVC1) (TVRi)

Tv (TVC1) (TVRi)

D
(6C)

Ov

               

Pc (TVC2) (Dl)

Inf (TVC2) (Inf2)

Tv (TVD1) (TV)

Tv (TVD1) (TV)

Pc (TVD2) (P)

Inf (TVD2) (Inf1)

 
P

 

 

M

Aj (A6Po)
(Inf2)

Inf (TVC1) (Inf1)

Pc (TVC1) (Dl)

Cj

Fy
(9.B)

               

Tv (TVC2) (TVRi)

Tv (TVC2) (TVRi)

Aj (A6Be)
(CH)

Inf (TVD1) (Inf2)

Pc (TVD1) (P)

Tv (TVD2) (TV)

Tv (TVD2) (TV)

Aj (A6Ne)
(6.B)

   
   

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  6.B  (Bartlov Jana)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

Pp
(7.C)

Ov

D

M

 

(R) (Inf1)

(R) (Inf1)

VPV (VPV)
(P)

VPV (VPV)
(P)

         

(VV) (7.C)

(VV) (7.C)

Spv (SPV) (TVRi)

Spv (SPV) (TVRi)

Kaj (KAJ7) (6C)

Kaj (KAJ7) (6C)

PP (PP) (P)

PP (PP) (P)

   

 

t

 

 

Cj

M

Fy
(9.B)

Aj (A6Po)
(6C)

Vv

Vv

               

Aj (A6Be)
(8.A)

Aj (A6Ne)
(Inf2)

 
S
t

 

 

Z

Cj

M

Aj (A6Po)

Hv
(6.A)

D
(8.B)

               

Aj (A6Be)
(Klub)

Aj (A6Ne)
(9.B)

 

t

 

 

Cj

M

Tv (TVC1) (TVRi)

Tv (TVC1) (TVRi)

Fy

Pp
(7.C)

               

Pc (TVC2) (Dl)

Inf (TVC2) (Inf2)

Tv (TVD1) (TV)

Tv (TVD1) (TV)

Pc (TVD2) (P)

Inf (TVD2) (Inf1)

 
P

 

 

Cj

Aj (A6Po)
(Inf2)

Inf (TVC1) (Inf1)

Pc (TVC1) (Dl)

Z

RoV

               

Tv (TVC2) (TVRi)

Tv (TVC2) (TVRi)

Aj (A6Be)
(CH)

Inf (TVD1) (Inf2)

Pc (TVD1) (P)

Tv (TVD2) (TV)

Tv (TVD2) (TV)

Aj (A6Ne)

   
   

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  6.C  (Kilian Karel)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

M

Fy
(9.B)

Cj
(P)

Pp
(P)

 

(R) (Inf1)

(R) (Inf1)

VPV (VPV)
(P)

VPV (VPV)
(P)

         

(VV) (7.C)

(VV) (7.C)

Spv (SPV) (TVRi)

Spv (SPV) (TVRi)

Kaj (KAJ7)

Kaj (KAJ7)

 

t

 

 

Vv
(Klub)

Vv
(Klub)

M
(6.B)

 

Cj

D

               

 
S
t

 

 

M

Fy
(9.B)

Cj

 

Z

RoV

               

 

t

 

 

Cj

Ov

Tv (TVC1) (TVRi)

Tv (TVC1) (TVRi)

Hv
(6.A)

Pp
(P)

               

Pc (TVC2) (Dl)

Inf (TVC2) (Inf2)

Tv (TVD1) (TV)

Tv (TVD1) (TV)

Pc (TVD2) (P)

Inf (TVD2) (Inf1)

 
P

 

 

M

 

Inf (TVC1) (Inf1)

Pc (TVC1) (Dl)

D

Z

               

Tv (TVC2) (TVRi)

Tv (TVC2) (TVRi)

Inf (TVD1) (Inf2)

Pc (TVD1) (P)

Tv (TVD2) (TV)

Tv (TVD2) (TV)

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  7.A  (Tomsa Michal)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

Cj

Ov

Aj (A7Pa)
(CHOD)

M

 

(R) (Inf1)

(R) (Inf1)

             

(VV) (7.C)

(VV) (7.C)

Aj (A7Ne)
(5A)

(VV7) (Klub)

(VV7) (Klub)

Inf (INF) (Inf2)

Inf (INF) (Inf2)

Aj (A7e)
(Klub)

Spv (SPVD) (TV)

Spv (SPVD) (TV)

Spv (SPV) (TVRi)

Spv (SPV) (TVRi)

 

t

 

 

M

Pp
(P)

Aj (A7Pa)
(P)

Cj

Fy
(9.B)

D

               

Aj (A7Ne)
(7.C)

Aj (A7e)
(Klub)

 
S
t

 

 

Pc (7TD2) (P)

Pc (7TD2) (P)

Z

(7A1)
(6C)

Tv (7TD2) (TV)

Tv (7TD2) (TV)

               

Tv (7TD1) (TV)

Tv (7TD1) (TV)

Pc (7TD1) (Dl)

Pc (7TD1) (Dl)

Pc (7TV2) (Dl)

Pc (7TV2) (Dl)

Cj (7A2)

Tv (7TV2) (TVVr)

Tv (7TV2) (TVVr)

Tv (7TV1) (TVRi)

Tv (7TV1) (TVRi)

Pc (7TV1) (P)

Pc (7TV1) (P)

 

t

 

 

D

Cj (7A1)
(7.B)

Aj (A7Pa)
(7.C)

Pp
(P)

RoV

Cj

               

Aj (A7Ne)
(CHOD)

(7A2)

Aj (A7e)
(5C)

 
P

 

 

Fy
(9.B)

M

Z

Hv
(6.A)

Vv
(Klub)

Vv
(Klub)

               

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  7.B  (Sklov Martina)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

M

Cj

Aj (A7Pa)
(CHOD)

D

 

(R) (Inf1)

(R) (Inf1)

             

(VV7) (Klub)

(VV7) (Klub)

Aj (A7Po)
(Jd)

Spv (SPVD) (TV)

Spv (SPVD) (TV)

Spv (SPV) (TVRi)

Spv (SPV) (TVRi)

Aj (AJ7B)
(CH)

Kaj (KAJ7) (6C)

Kaj (KAJ7) (6C)

   

 

t

 

 

M

Fy
(9.B)

Aj (A7Pa)
(P)

Ov
(Inf1)

Cj

Pp
(P)

               

Aj (A7Po)
(6C)

Aj (AJ7B)

 
S
t

 

 

Pc (7TD2) (P)

Pc (7TD2) (P)

D

Z

Tv (7TD2) (TV)

Tv (7TD2) (TV)

               

Tv (7TD1) (TV)

Tv (7TD1) (TV)

Pc (7TD1) (Dl)

Pc (7TD1) (Dl)

Pc (7TV2) (Dl)

Pc (7TV2) (Dl)

Tv (7TV2) (TVVr)

Tv (7TV2) (TVVr)

Tv (7TV1) (TVRi)

Tv (7TV1) (TVRi)

Pc (7TV1) (P)

Pc (7TV1) (P)

 

t

 

 

Cj

Hv
(6.A)

Aj (A7Pa)
(7.C)

M

Vv
(Klub)

Vv
(Klub)

               

Aj (A7Po)
(6.B)

Aj (AJ7B)
(9.B)

 
P

 

 

RoV

Cj (7B1)

(7B1)
(6.B)

Z

Pp
(7.C)

Fy
(8.B)

               

(7B2)
(6.A)

Cj (7B2)

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  7.C  (Chovanec Petr)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

Z
(8.A)

M

Aj (A7Pa)
(CHOD)

Cj
(8.A)

 

(R) (Inf1)

(R) (Inf1)

VPV (VPV)
(P)

VPV (VPV)
(P)

         

(VV7) (Klub)

(VV7) (Klub)

Aj (AJ7H)

Inf (INF) (Inf2)

Inf (INF) (Inf2)

Spv (SPVD) (TV)

Spv (SPVD) (TV)

Aj (A7e)
(Klub)

Kaj (KAJ7) (6C)

Kaj (KAJ7) (6C)

PP (PP) (P)

PP (PP) (P)

 

t

 

 

Cj (7C1)
(6C)

(7C1)

Aj (A7Pa)
(P)

D

Fy

Pp

               

Aj (AJ7H)
(7.A)

(7C2)

Cj (7C2)
(6C)

Aj (A7e)
(Klub)

 
S
t

 

 

Pc (7TD2) (P)

Pc (7TD2) (P)

Cj
(8.A)

M

Tv (7TD2) (TV)

Tv (7TD2) (TV)

               

Tv (7TD1) (TV)

Tv (7TD1) (TV)

Pc (7TD1) (Dl)

Pc (7TD1) (Dl)

Pc (7TV2) (Dl)

Pc (7TV2) (Dl)

Tv (7TV2) (TVVr)

Tv (7TV2) (TVVr)

Tv (7TV1) (TVRi)

Tv (7TV1) (TVRi)

Pc (7TV1) (P)

Pc (7TV1) (P)

 

t

 

 

Vv
(Klub)

Vv
(Klub)

Aj (A7Pa)

Cj
(7.A)

D
(7.B)

Ov
(7.B)

               

Aj (AJ7H)
(CH)

Aj (A7e)
(5C)

 
P

 

 

Z

M

Hv
(6.A)

Fy
(9.B)

RoV
(8.A)

Pp
(P)

               

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  8.A  (Kilianov rka)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

Hv
(6.A)

D

(8.A1)

Aj (A8Be)
(CH)

Cj (8.A1)
(7.B)

Z

               

Cj (8A2)
(7.B)

Aj (A8Pr)
(Klub)

(8A2)

 

t

 

 

M

Nj (NJPO)

Cj

Fy
(9.B)

Vv
(Klub)

Aj (A8Be)

               

Nj (NJHA)
(CH)

Aj (A8Pr)
(CH)

RJ (RJPR)
(8.B)

 
S
t

 

 

Cj

Ch
(CH)

Pp
(P)

M

D

 

Inf (INF8) (Inf1)

Inf (INF8) (Inf1)

           

(KR) (Inf2)

(KR) (Inf2)

Spv (SV89) (TVRi)

Spv (SV89) (TVRi)

AJR (AJR) (7.C)

AJR (AJR) (7.C)

VPV (VPV8) (P)

VPV (VPV8) (P)

   

 

t

 

 

M

Aj (A8Be)
(7.C)

Cj

Nj (NJPO)

Tv (TV81)
(TV)

Tv (TV81)
(TV)

Tv (TV82)
(TV)

Tv (TV82)
(TV)

           

Nj (NJHA)
(6.B)

Aj (A8Pr)

Tv (TVD1)
(TVVr)

Tv (TVD1)
(TVVr)

Tv (TVD2)
(TVRi)

Tv (TVD2)
(TVRi)

RJ (RJPR)
(6C)

 
P

 

 

Ch
(CH)

M

Nj (NJPO)
(Jd)

Cj

Pp
(P)

VolP

               

Nj (NJHA)

RJ (RJPR)
(9.B)

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  8.B  (Novk Martin)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

Pp
(P)

Cj (8B1)

(8B1)
(7.A)

Aj (AJPo)
(Inf2)

VolP

D

               

(8B2)
(6C)

Cj (8B2)

Aj (AJ8N)

 

t

 

 

Cj

RJ (RJPR)

M

Pp
(P)

Hv
(6.A)

Aj (AJPo)

               

Nj (NJHA)
(CH)

Aj (AJ8N)
(9.B)

Nj (NJTO)
(Jd)

 
S
t

 

 

Z

Cj

Fy
(9.B)

M

Ch
(CH)

 

Inf (INF8) (Inf1)

Inf (INF8) (Inf1)

           

(KR) (Inf2)

(KR) (Inf2)

Spv (SV89) (TVRi)

Spv (SV89) (TVRi)

AJR (AJR) (7.C)

AJR (AJR) (7.C)

VPV (VPV8) (P)

VPV (VPV8) (P)

   

 

t

 

 

M

Aj (AJPo)
(CHOD)

Cj

RJ (RJPR)
(6C)

Tv (TV81)
(TV)

Tv (TV81)
(TV)

Tv (TV82)
(TV)

Tv (TV82)
(TV)

           

Nj (NJHA)
(6.B)

Aj (AJ8N)
(Inf1)

Tv (TVD1)
(TVVr)

Tv (TVD1)
(TVVr)

Tv (TVD2)
(TVRi)

Tv (TVD2)
(TVRi)

Nj (NJTO)

 
P

 

 

M

Cj

RJ (RJPR)
(9.B)

Vv
(Klub)

D

Ch
(CH)

               

Nj (NJHA)
(8.A)

Nj (NJTO)

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  9.A  (Pokorn Markta)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

Cj
(8.B)

Aj (AjPo)

Fy
(9.B)

M
(6C)

D
(6C)

   

Tv (TV91)
(TVRi)

Tv (TV91)
(TVRi)

         

Aj (AjBe)
(CH)

 

t

 

 

Cj
(6.A)

M
(7.A)

RJ (RJ9P)
(5B)

Ch
(CH)

Pp

 

Tv (TV92)
(TV)

Tv (TV92)
(TV)

           

Nj (NJ9T)
(Jd)

Tv (Dv)
(TVRi)

Tv (Dv)
(TVRi)

Nj (NJ9H)
(CH)

 
S
t

 

 

(M1)
(7.B)

Cj (M1)
(7.C)

Aj (AjPo)
(CHOD)

D
(6.A)

Z
(8.B)

 

Inf (INF8) (Inf1)

Inf (INF8) (Inf1)

           

(KR) (Inf2)

(KR) (Inf2)

Spv (SV89) (TVRi)

Spv (SV89) (TVRi)

Cj (M2)
(7.C)

(M2)
(7.B)

Aj (AjBe)
(8.B)

PJ (PrJ) (6C)

PJ (PrJ) (6C)

PRM (PRM) (9.B)

PRM (PRM) (9.B)

   

 

t

 

 

Cj
(6.A)

M
(8.B)

RJ (RJ9P)
(6C)

Hv
(6.A)

Fy
(9.B)

Ch
(CH)

               

Nj (NJ9T)
(7.A)

Nj (NJ9H)
(6.A)

 
P

 

 

RJ (RJ9P)
(CHOD)

Z
(6C)

Aj (AjPo)
(6C)

M
(6C)

Cj
(7.A)

Vv
(7.A)

               

Nj (NJ9T)
(7.A)

Aj (AjBe)
(CHOD)

Nj (NJ9H)
(Inf2)

 

(rozvrh platn od 4.9.2017)

Zkladn kola Dn II, Kamenick 1145  9.B  (Podzimkov Kateina)

 

0
6:55- 7:35

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:00


15:30-16:15


16:25-17:10


17:20-18:05


18:15-19:00


19:10-19:55


20:05-20:50

 
P
o

 

 

D

Aj (A9Ne)
(CHOD)

M
(6C)

Cj
(7.C)

Ch
(CH)

   

Tv (TV91)
(TVRi)

Tv (TV91)
(TVRi)

         

Aj (A9Pa)
(Inf2)

 

t

 

 

Cj

M
(7.B)

RJ (RJ9P)
(5B)

M
(7.B)

Z
(7.A)

 

Tv (TV92)
(TV)

Tv (TV92)
(TV)

           

Nj (NJ9P)
(CHOD)

Tv (Dv)
(TVRi)

Tv (Dv)
(TVRi)

Nj (NJ9H)
(CH)

 
S
t

 

 

Cj (M1)

(M1)
(7.A)

Aj (A9Ne)
(Inf2)

Pp
(P)

Vv

 

Inf (INF8) (Inf1)

Inf (INF8) (Inf1)

           

(KR) (Inf2)

(KR) (Inf2)

Spv (SV89) (TVRi)

Spv (SV89) (TVRi)

(M2)
(7.A)

Cj (M2)
(6C)

Aj (A9Pa)
(7.C)

PJ (PrJ) (6C)

PJ (PrJ) (6C)

PRM (PRM)

PRM (PRM)

   

 

t

 

 

M

Cj

RJ (RJ9P)
(6C)

Fy

Ch
(CH)

Z
(6C)

               

Nj (NJ9P)
(7.B)

Nj (NJ9H)
(6.A)

 
P

 

 

RJ (RJ9P)
(CHOD)

Cj

Aj (A9Ne)
(CH)

D
(7.A)

Fy

Hv
(6.A)

               

Nj (NJ9P)
(8.A)

Aj (A9Pa)
(7.C)

Nj (NJ9H)
(Inf2)

Zpracovno v systmu Bakali